Fleischtopf / Kochtopf - 152101311

Fleischtopf 20 cm dm,  40.00 CHF
Fleischtopf 24 cm dm,  50.00 CHF
Fleischtopf 28 cm dm,  60.00 CHF
Fleischtopf 32 cm dm,  75.00 CHF
Fleischtopf 35 cm dm,  95.00 CHF
Fleischtopf 40 cm dm,  128.00 CHF
 


Fleischtopf / Kochtopf

ohne Deckel